Bun venit

 

Anunţ de selecţie pentru desemnarea Reprezentantului Comunei Rîu Sadului în Consiliul de Administraţie al REGIEI PUBLICE LOCALE OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI

 

 

Consiliul Local al comunei Rîu Sadului, judeţul Sibiu, în calitate de autoritate tutelară, anunţă demararea procedurii de selecţie în vederea desemnării reprezentantului Comunei Rîu Sadului în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

 

Condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi sunt următoarele:

          Condiţii generale

 

-    cetatenia română,

-    starea de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază dedocumente medicale valabile;

-    capacitate deplină de exercitiu;

-    nu au făcut sau nu fac obiectul prevederilor art. 6 din OUG nr. 109/2011;

-    să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale;

-    nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

-    nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani,

 

            Condiţii specifice: Pentru desemnarea reprezentantului Autorităţii Tutelare – Comuna Rîu Sadului în Consiliul de Administraţie de la Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului:

 

-     Studii superioare, experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi / sau în activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome, experienţă în administraţia publică locală.

 

Acte necesare depunerii dosarului:

 

a.      Formular de înscriere

b.      Copie BI/CI , 

c.      Curriculum vitae,

d.      Dovada studiilor-copii  după actele de studii,

e.      Adeverinţa medicală, cu mentiunea ca este apt pentru aceasta funcţie,

f.       Dovada experienţei anterioare: -adeverinţa/recomandare – documente care să ateste experienţa ,

g.      Declaratie pe proprie raspundere, privind faptul că nu fac parte din mai mult de alte trei Consilii                                      de Administraţie şi nu au facut sau nu fac obiectul prevederilor art. 6 din OUG nr. 109/2011

h.      Declaratie de consimtamant prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale  personale în scopul procedurii de selecţie şi evaluare.

i.        Declaratie pe proprie raspundere, privind faptul că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică

j.        Cazier judiciar,

k.       Cazier fiscal.

 

Bibliografie:

Pentru desemnarea reprezentantului Comunei Rîu Sadului în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului:

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

- Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic.

 

Selecţia va fi organizată în 2 faze:

-Faza 1 -verificarea dosarelor candidaţilor sub aspectul condiţiilor de formă şi fond;

-Faza 2 -interviul pentru candidaţii ale căror dosare au fost declarate conforme.

 

Calendarul de desfăşurare a selecţiei:

-     termenul limită de depunere a dosarelor: 26 mai 2014, ora 16:00;

-     verificarea dosarelor candidaţilor şi afişarea listei canditaţilor admişi sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă şi fond : 27 mai  2014, ora 12:00;

-     interviul: 28 mai 2014, ora 12:00 la sediul Primăriei Rîu Sadului;

-     afişarea listei candidaţilor admişi: 29 mai 2014, ora 12:00 la sediul Primăriei Rîu Sadului.  

 

Dosarele se pot depune până la data de 26.05.2014, ora 16:00 la sediul Primăriei comunei Rîu Sadului – comuna Rîu Sadului, str. Principală, nr. 247, judeţul Sibiu, telefon de contact 0269/567200, în plic închis şi sigilat. Candidaţii vor primi un număr de înregistrare şi data depunerii candidaturii.

Plicul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de reprezentant al autorităţii publice tutelare în consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Valea Sadului R.A.”, precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului.